सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७४  चैत्र  ५९  १२
  २  २०७४  फाल्गुन  ५९  ११
  ३  २०७४  माघ  ५९  १०
  ४  २०७४  पौष  ५९  ९
  ५  २०७४  मंसिर  ५९  ८
  ६  २०७४  कार्तिक  ५९  ७
  ७  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  ८  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  ९  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  १०  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  ११  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  १२  २०७४  बैशाख  ५९  १
  १३  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  १४  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  १५  २०७३  माघ  ५८  १०
  १६  २०७३  पौष  ५८  ९
  १७  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  १८  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  १९  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  २०  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  २१  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  २२  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  २३  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  २४  २०७३  बैशाख  ५८  १
  २५  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  २६  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  २७  २०७२  माघ  ५७  १०
  २८  २०७२  पौष  ५७  ९
  २९  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  ३०  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  ३१  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  ३२  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  ३३  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  ३४  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  ३५  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ३६  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ३७  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ३८  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ३९  २०७१  माघ  ५६  १०
  ४०  २०७१  पौष  ५६  ९
  ४१  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ४२  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ४३  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ४४  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ४५  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ४६  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ४७  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ४८  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ४९  २०७०    ५५  १३
  ५०  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ५१  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ५२  २०७०  माघ  ५५  १०
  ५३  २०७०  पौष  ५५  ९
  ५४  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ५५  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ५६  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ५७  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ५८  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ५९  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ६०  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ६१  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ६२  २०६९    ५४  १३
  ६३  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ६४  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ६५  २०६९  माघ  ५४  १०
  ६६  २०६९  पौष  ५४  ९
  ६७  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ६८  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ६९  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ७०  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ७१  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ७२  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ७३  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ७४  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ७५  २०६८    ५३  १३
  ७६  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ७७  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ७८  २०६८  माघ  ५३  १०
  ७९  २०६८  पौष  ५३  ९
  ८०  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ८१  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ८२  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  ८३  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ८४  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ८५  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  ८६  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  ८७  २०६८  बैशाख  ५३  १
  ८८  २०६७    ५२  १३
  ८९  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  ९०  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  ९१  २०६७  माघ  ५२  १०
  ९२  २०६७  पौष  ५२  ९
  ९३  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  ९४  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  ९५  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  ९६  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  ९७  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  ९८  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  ९९  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  १००  २०६७  बैशाख  ५२  १
  १०१  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  १०२  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  १०३  २०६६  माघ  ५१  १०
  १०४  २०६६  पौष  ५१  ९
  १०५  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  १०६  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  १०७  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  १०८  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  १०९  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  ११०  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  १११  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  ११२  २०६६  बैशाख  ५१  १
  ११३  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  ११४  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  ११५  २०६५  माघ  ५०  १०
  ११६  २०६५  पौष  ५०  ९
  ११७  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  ११८  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  ११९  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १२०  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १२१  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १२२  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १२३  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १२४  २०६५  बैशाख  ५०  १