सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नेपाल कानून पत्रिका

Latest Digital Archieve

सि.नं साल महिना भाग अंक
  १  २०७६  बैशाख  ६१  १
  २  २०७५  चैत्र  ६०  १२
  ३  २०७५  फाल्गुन  ६०  ११
  ४  २०७५  माघ  ६०  १०
  ५  २०७५  पौष  ६०  ९
  ६  २०७५  मंसिर  ६०  ८
  ७  २०७५  कार्तिक  ६०  ७
  ८  २०७५  आश्विन  ६०  ६
  ९  २०७५  भाद्र  ६०  ५
  १०  २०७५  श्रावण  ६०  ४
  ११  २०७५  आषाढ  ६०  ३
  १२  २०७५  जेष्ठ  ६०  २
  १३  २०७५  बैशाख  ६०  १
  १४  २०७४  चैत्र  ५९  १२
  १५  २०७४  फाल्गुन  ५९  ११
  १६  २०७४  माघ  ५९  १०
  १७  २०७४  पौष  ५९  ९
  १८  २०७४  मंसिर  ५९  ८
  १९  २०७४  कार्तिक  ५९  ७
  २०  २०७४  आश्विन  ५९  ६
  २१  २०७४  भाद्र  ५९  ५
  २२  २०७४  श्रावण  ५९  ४
  २३  २०७४  आषाढ  ५९  ३
  २४  २०७४  जेष्ठ  ५९  २
  २५  २०७४  बैशाख  ५९  १
  २६  २०७३  चैत्र  ५८  १२
  २७  २०७३  फाल्गुन  ५८  ११
  २८  २०७३  माघ  ५८  १०
  २९  २०७३  पौष  ५८  ९
  ३०  २०७३  मंसिर  ५८  ८
  ३१  २०७३  कार्तिक  ५८  ७
  ३२  २०७३  आश्विन  ५८  ६
  ३३  २०७३  भाद्र  ५८  ५
  ३४  २०७३  श्रावण  ५८  ४
  ३५  २०७३  आषाढ  ५८  ३
  ३६  २०७३  जेष्ठ  ५८  २
  ३७  २०७३  बैशाख  ५८  १
  ३८  २०७२  चैत्र  ५७  १२
  ३९  २०७२  फाल्गुन  ५७  ११
  ४०  २०७२  माघ  ५७  १०
  ४१  २०७२  पौष  ५७  ९
  ४२  २०७२  मंसिर  ५७  ८
  ४३  २०७२  कार्तिक  ५७  ७
  ४४  २०७२  आश्विन  ५७  ६
  ४५  २०७२  भाद्र  ५७  ५
  ४६  २०७२  श्रावण  ५७  ४
  ४७  २०७२  आषाढ  ५७  ३
  ४८  २०७२  जेष्ठ  ५७  २
  ४९  २०७२  बैशाख  ५७  १
  ५०  २०७१    ५६  १३
  ५१  २०७१  चैत्र  ५६  १२
  ५२  २०७१  फाल्गुन  ५६  ११
  ५३  २०७१  माघ  ५६  १०
  ५४  २०७१  पौष  ५६  ९
  ५५  २०७१  मंसिर  ५६  ८
  ५६  २०७१  कार्तिक  ५६  ७
  ५७  २०७१  आश्विन  ५६  ६
  ५८  २०७१  भाद्र  ५६  ५
  ५९  २०७१  श्रावण  ५६  ४
  ६०  २०७१  आषाढ  ५६  ३
  ६१  २०७१  जेष्ठ  ५६  २
  ६२  २०७१  बैशाख  ५६  १
  ६३  २०७०    ५५  १३
  ६४  २०७०  चैत्र  ५५  १२
  ६५  २०७०  फाल्गुन  ५५  ११
  ६६  २०७०  माघ  ५५  १०
  ६७  २०७०  पौष  ५५  ९
  ६८  २०७०  मंसिर  ५५  ८
  ६९  २०७०  कार्तिक  ५५  ७
  ७०  २०७०  आश्विन  ५५  ६
  ७१  २०७०  भाद्र  ५५  ५
  ७२  २०७०  श्रावण  ५५  ४
  ७३  २०७०  आषाढ  ५५  ३
  ७४  २०७०  जेष्ठ  ५५  २
  ७५  २०७०  बैशाख  ५५  १
  ७६  २०६९    ५४  १३
  ७७  २०६९  चैत्र  ५४  १२
  ७८  २०६९  फाल्गुन  ५४  ११
  ७९  २०६९  माघ  ५४  १०
  ८०  २०६९  पौष  ५४  ९
  ८१  २०६९  मंसिर  ५४  ८
  ८२  २०६९  कार्तिक  ५४  ७
  ८३  २०६९  आश्विन  ५४  ६
  ८४  २०६९  भाद्र  ५४  ५
  ८५  २०६९  श्रावण  ५४  ४
  ८६  २०६९  आषाढ  ५४  ३
  ८७  २०६९  जेष्ठ  ५४  २
  ८८  २०६९  बैशाख  ५४  १
  ८९  २०६८    ५३  १३
  ९०  २०६८  चैत्र  ५३  १२
  ९१  २०६८  फाल्गुन  ५३  ११
  ९२  २०६८  माघ  ५३  १०
  ९३  २०६८  पौष  ५३  ९
  ९४  २०६८  मंसिर  ५३  ८
  ९५  २०६८  कार्तिक  ५३  ७
  ९६  २०६८  आश्विन  ५३  ६
  ९७  २०६८  भाद्र  ५३  ५
  ९८  २०६८  श्रावण  ५३  ४
  ९९  २०६८  आषाढ  ५३  ३
  १००  २०६८  जेष्ठ  ५३  २
  १०१  २०६८  बैशाख  ५३  १
  १०२  २०६७    ५२  १३
  १०३  २०६७  चैत्र  ५२  १२
  १०४  २०६७  फाल्गुन  ५२  ११
  १०५  २०६७  माघ  ५२  १०
  १०६  २०६७  पौष  ५२  ९
  १०७  २०६७  मंसिर  ५२  ८
  १०८  २०६७  कार्तिक  ५२  ७
  १०९  २०६७  आश्विन  ५२  ६
  ११०  २०६७  भाद्र  ५२  ५
  १११  २०६७  श्रावण  ५२  ४
  ११२  २०६७  आषाढ  ५२  ३
  ११३  २०६७  जेष्ठ  ५२  २
  ११४  २०६७  बैशाख  ५२  १
  ११५  २०६६  चैत्र  ५१  १२
  ११६  २०६६  फाल्गुन  ५१  ११
  ११७  २०६६  माघ  ५१  १०
  ११८  २०६६  पौष  ५१  ९
  ११९  २०६६  मंसिर  ५१  ८
  १२०  २०६६  कार्तिक  ५१  ७
  १२१  २०६६  आश्विन  ५१  ६
  १२२  २०६६  भाद्र  ५१  ५
  १२३  २०६६  श्रावण  ५१  ४
  १२४  २०६६  आषाढ  ५१  ३
  १२५  २०६६  जेष्ठ  ५१  २
  १२६  २०६६  बैशाख  ५१  १
  १२७  २०६५  चैत्र  ५०  १२
  १२८  २०६५  फाल्गुन  ५०  ११
  १२९  २०६५  माघ  ५०  १०
  १३०  २०६५  पौष  ५०  ९
  १३१  २०६५  मंसिर  ५०  ८
  १३२  २०६५  कार्तिक  ५०  ७
  १३३  २०६५  आश्विन  ५०  ६
  १३४  २०६५  भाद्र  ५०  ५
  १३५  २०६५  श्रावण  ५०  ४
  १३६  २०६५  आषाढ  ५०  ३
  १३७  २०६५  जेष्ठ  ५०  २
  १३८  २०६५  बैशाख  ५०  १