सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

Latest Bulleteins

सि.नं साल महिना वर्ष अंक पुर्णांक
  १  २०७४  चैत्र  २६  २४  ६१८
  २  २०७४  चैत्र  २६  २३  ६१७
  ३  २०७४  फाल्गुन  २६  २२  ६१६
  ४  २०७४  फाल्गुन  २६  २१  ६१५
  ५  २०७४  माघ  २६  २०  ६१४
  ६  २०७४  माघ  २६  १९  ६१३
  ७  २०७४  पौष  २६  १८  ६१२
  ८  २०७४  पौष  २६  १७  ६११
  ९  २०७४  मंसिर  २६  १६  ६१०
  १०  २०७४  मंसिर  २६  १५  ६०९
  ११  २०७४  कार्तिक  २६  १४  ६०८
  १२  २०७४  कार्तिक  २६  १३  ६०७
  १३  २०७४  आश्विन  २६  १२  ६०६
  १४  २०७४  आश्विन  २६  ११  ६०५
  १५  २०७४  भाद्र  २६  १०  ६०४
  १६  २०७४  भाद्र  २६  ९  ६०३
  १७  २०७४  श्रावण  २६  ८  ६०२
  १८  २०७४  श्रावण  २६  ७  ६०१
  १९  २०७४  आषाढ  २६  ६  ६००
  २०  २०७४  आषाढ  २६  ५  ५९९
  २१  २०७४  जेष्ठ  २६  ४  ५९८
  २२  २०७४  जेष्ठ  २६  ३  ५९७
  २३  २०७४  बैशाख  २६  २  ५९६
  २४  २०७४  बैशाख  २६  १  ५९५
  २५  २०७३  चैत्र  २५  २४  ५९४
  २६  २०७३  चैत्र  २५  २३  ५९३
  २७  २०७३  फाल्गुन  २५  २२  ५९२
  २८  २०७३  फाल्गुन  २५  २१  ५९१
  २९  २०७३  माघ  २५  २०  ५९०
  ३०  २०७३  माघ  २५  १९  ५८९
  ३१  २०७३  पौष  २५  १८  ५८८
  ३२  २०७३  पौष  २५  १७  ५८७
  ३३  २०७३  मंसिर  २५  १६  ५८६
  ३४  २०७३  मंसिर  २५  १५  ५८५
  ३५  २०७३  कार्तिक  २५  १४  ५८४
  ३६  २०७३  कार्तिक  २५  १३  ५८३
  ३७  २०७३  आश्विन  २५  १२  ५८२
  ३८  २०७३  आश्विन  २५  ११  ५८१
  ३९  २०७३  भाद्र  २५  १०  ५८०
  ४०  २०७३  भाद्र  २५  ९  ५७९
  ४१  २०७३  श्रावण  २५  ८  ५७८
  ४२  २०७३  श्रावण  २५  ७  ५७७
  ४३  २०७३  आषाढ  २५  ६  ५७६
  ४४  २०७३  आषाढ  २५  ५  ५७५
  ४५  २०७३  जेष्ठ  २५  ४  ५७४
  ४६  २०७३  जेष्ठ  २५  ३  ५७३
  ४७  २०७३  बैशाख  २५  २  ५७२
  ४८  २०७३  बैशाख  २५  १  ५७१
  ४९  २०७२  चैत्र  २४  २४  ५७०
  ५०  २०७२  चैत्र  २४  २३  ५६९
  ५१  २०७२  फाल्गुन  २४  २२  ५६८
  ५२  २०७२  फाल्गुन  २४  २१  ५६७
  ५३  २०७२  माघ  २४  २०  ५६६
  ५४  २०७२  माघ  २४  १९  ५६५
  ५५  २०७२  पौष  २४  १८  ५६४
  ५६  २०७२  पौष  २४  १७  ५६३
  ५७  २०७२  मंसिर  २४  १६  ५६२
  ५८  २०७२  मंसिर  २४  १५  ५६१
  ५९  २०७२  कार्तिक  २४  १४  ५६०
  ६०  २०७२  कार्तिक  २४  १३  ५५९
  ६१  २०७२  आश्विन  २४  १२  ५५८
  ६२  २०७२  आश्विन  २४  ११  ५५७
  ६३  २०७२  भाद्र  २४  १०  ५५६
  ६४  २०७२  भाद्र  २४  ९  ५५५
  ६५  २०७२  श्रावण  २४  ८  ५५४
  ६६  २०७२  श्रावण  २४  ७  ५५३
  ६७  २०७२  आषाढ  २४  ६  ५५२
  ६८  २०७२  आषाढ  २४  ५  ५५१
  ६९  २०७२  जेष्ठ  २४  ४  ५५०
  ७०  २०७२  जेष्ठ  २४  ३  ५४९
  ७१  २०७२  बैशाख  २४  २  ५४८
  ७२  २०७२  बैशाख  २४  १  ५४७
  ७३  २०७१  चैत्र  २३  २४  ५४६
  ७४  २०७१  चैत्र  २३  २३  ५४५
  ७५  २०७१  फाल्गुन  २३  २२  ५४४
  ७६  २०७१  फाल्गुन  २३  २१  ५४३
  ७७  २०७१  माघ  २३  २०  ५४२
  ७८  २०७१  माघ  २३  १९  ५४१
  ७९  २०७१  पौष  २३  १८  ५४०
  ८०  २०७१  पौष  २३  १७  ५३९
  ८१  २०७१  मंसिर  २३  १६  ५३८
  ८२  २०७१  मंसिर  २३  १५  ५३७
  ८३  २०७१  कार्तिक  २३  १४  ५३६
  ८४  २०७१  कार्तिक  २३  १३  ५३५
  ८५  २०७१  आश्विन  २३  १२  ५३४
  ८६  २०७१  आश्विन  २३  ११  ५३३
  ८७  २०७१  भाद्र  २३  १०  ५३२
  ८८  २०७१  भाद्र  २३  ९  ५३१
  ८९  २०७१  श्रावण  २३  ८  ५३०
  ९०  २०७१  श्रावण  २३  ७  ५२९
  ९१  २०७१  आषाढ  २३  ६  ५२८
  ९२  २०७१  आषाढ  २३  ५  ५२७
  ९३  २०७१  जेष्ठ  २३  ४  ५२६
  ९४  २०७१  जेष्ठ  २३  ३  ५२५
  ९५  २०७१  बैशाख  २३  २  ५२४
  ९६  २०७१  बैशाख  २३  १  ५२३
  ९७  २०७०  चैत्र  २२  २४  ५२२
  ९८  २०७०  चैत्र  २२  २३  ५२१
  ९९  २०७०  फाल्गुन  २२  २२  ५२०
  १००  २०७०  फाल्गुन  २२  २१  ५१९
  १०१  २०७०  माघ  २२  २०  ५१८
  १०२  २०७०  माघ  २२  १९  ५१७
  १०३  २०७०  पौष  २२  १८  ५१६
  १०४  २०७०  पौष  २२  १७  ५१५
  १०५  २०७०  मंसिर  २२  १६  ५१४
  १०६  २०७०  मंसिर  २२  १५  ५१३
  १०७  २०७०  कार्तिक  २२  १४  ५१२
  १०८  २०७०  कार्तिक  २२  १३  ५११
  १०९  २०७०  आश्विन  २२  १२  ५१०
  ११०  २०७०  आश्विन  २२  ११  ५०९
  १११  २०७०  भाद्र  २२  १०  ५०८
  ११२  २०७०  भाद्र  २२  ९  ५०७
  ११३  २०७०  श्रावण  २२  ८  ५०६
  ११४  २०७०  श्रावण  २२  ७  ५०५
  ११५  २०७०  आषाढ  २२  ६  ५०४
  ११६  २०७०  आषाढ  २२  ५  ५०३
  ११७  २०७०  जेष्ठ  २२  ४  ५०२
  ११८  २०७०  जेष्ठ  २२  ३  ५०१
  ११९  २०७०  बैशाख  २२  २  ५००
  १२०  २०७०  बैशाख  २२  १  ४९९
  १२१  २०६९  चैत्र  २१  २४  ४९८
  १२२  २०६९  चैत्र  २१  २३  ४९७
  १२३  २०६९  फाल्गुन  २१  २२  ४९६
  १२४  २०६९  फाल्गुन  २१  २१  ४९५
  १२५  २०६९  माघ  २१  २०  ४९४
  १२६  २०६९  माघ  २१  १९  ४९३
  १२७  २०६९  पौष  २१  १८  ४९२
  १२८  २०६९  पौष  २१  १७  ४९१
  १२९  २०६९  मंसिर  २१  १६  ४९०
  १३०  २०६९  मंसिर  २१  १५  ४८९
  १३१  २०६९  कार्तिक  २१  १४  ४८८
  १३२  २०६९  कार्तिक  २१  १३  ४८७
  १३३  २०६९  आश्विन  २१  १२  ४८६
  १३४  २०६९  आश्विन  २१  ११  ४८५
  १३५  २०६९  भाद्र  २१  १०  ४८४
  १३६  २०६९  भाद्र  २१  ९  ४८३
  १३७  २०६९  श्रावण  २१  ८  ४८२
  १३८  २०६९  श्रावण  २१  ७  ४८१
  १३९  २०६९  आषाढ  २१  ६  ४८०
  १४०  २०६९  आषाढ  २१  ५  ४७९
  १४१  २०६९  जेष्ठ  २१  ४  ४७८
  १४२  २०६९  जेष्ठ  २१  ३  ४७७
  १४३  २०६९  बैशाख  २१  २  ४७६
  १४४  २०६९  बैशाख  २१  १  ४७५
  १४५  २०६८  चैत्र  २०  २४  ४७४
  १४६  २०६८  चैत्र  २०  २३  ४७३
  १४७  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७२
  १४८  २०६८  फाल्गुन  २०  २१  ४७१
  १४९  २०६८  माघ  २०  २०  ४७०
  १५०  २०६८  पौष  २०  १९  ४६९
  १५१  २०६८  माघ  २०  १९  ४६९
  १५२  २०६८  पौष  २०  १८  ४६८
  १५३  २०६८  मंसिर  २०  १७  ४६७
  १५४  २०६८  मंसिर  २०  १५  ४६५
  १५५  २०६८  कार्तिक  २०  १४  ४६४
  १५६  २०६८  कार्तिक  २०  १३  ४६३
  १५७  २०६८  आश्विन  २०  १२  ४६२
  १५८  २०६८  आश्विन  २०  ११  ४६१
  १५९  २०६८  भाद्र  २०  १०  ४६०
  १६०  २०६८  भाद्र  २०  ९  ४५९
  १६१  २०६८  श्रावण  २०  ८  ४५८
  १६२  २०६८  श्रावण  २०  ७  ४५७
  १६३  २०६८  आषाढ  २०  ६  ४५६
  १६४  २०६८  आषाढ  २०  ५  ४५५
  १६५  २०६८  जेष्ठ  २०  ४  ४५४
  १६६  २०६८  जेष्ठ  २०  ३  ४५३
  १६७  २०६८  बैशाख  २०  २  ४५२
  १६८  २०६८  बैशाख  २०  १  ४५१
  १६९  २०६७  चैत्र  १९  २४  ४५०
  १७०  २०६७  चैत्र  १९  २३  ४४९
  १७१  २०६७  फाल्गुन  १९  २२  ४४८
  १७२  २०६७  फाल्गुन  १९  २१  ४४७
  १७३  २०६७  माघ  १९  २०  ४४६
  १७४  २०६७  माघ  १९  १९  ४४५
  १७५  २०६७  पौष  १९  १८  ४४४
  १७६  २०६७  पौष  १९  १७  ४४३
  १७७  २०६७  मंसिर  १९  १६  ४४२
  १७८  २०६७  मंसिर  १९  १५  ४४१
  १७९  २०६७  कार्तिक  १९  १४  ४४०
  १८०  २०६७  कार्तिक  १९  १३  ४३९
  १८१  २०६७  आश्विन  १९  १२  ४३८
  १८२  २०६७  आश्विन  १९  ११  ४३७
  १८३  २०६७  भाद्र  १९  १०  ४३६
  १८४  २०६७  भाद्र  १९  ९  ४३५
  १८५  २०६७  श्रावण  १९  ८  ४३४
  १८६  २०६७  श्रावण  १९  ७  ४३३
  १८७  २०६७  आषाढ  १९  ६  ४३२
  १८८  २०६७  आषाढ  १९  ५  ४३१
  १८९  २०६७  जेष्ठ  १९  ४  ४३०
  १९०  २०६७  जेष्ठ  १९  ३  ४२९
  १९१  २०६७  बैशाख  १९  २  ४२८
  १९२  २०६७  बैशाख  १९  १  ४२७
  १९३  २०६६  चैत्र  १८  २४  ४२६
  १९४  २०६६  चैत्र  १८  २३  ४२५
  १९५  २०६६  फाल्गुन  १८  २२  ४२४
  १९६  २०६६  फाल्गुन  १८  २१  ४२३
  १९७  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १९८  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  १९९  २०६६  माघ  १८  २०  ४२२
  २००  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २०१  २०६६  माघ  १८  १९  ४२१
  २०२  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २०३  २०६६  पौष  १८  १८  ४२०
  २०४  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २०५  २०६६  पौष  १८  १७  ४१९
  २०६  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २०७  २०६६  मंसिर  १८  १६  ४१८
  २०८  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २०९  २०६६  मंसिर  १८  १५  ४१७
  २१०  २०६६  कार्तिक  १८  १४  ४१६
  २११  २०६६  कार्तिक  १८  १३  ४१५
  २१२  २०६६  आश्विन  १८  १२  ४१४
  २१३  २०६६  आश्विन  १८  ११  ४१३
  २१४  २०६६  भाद्र  १८  १०  ४१२
  २१५  २०६६  भाद्र  १८  ९  ४११
  २१६  २०६६  श्रावण  १८  ८  ४१०
  २१७  २०६६  श्रावण  १८  ७  ४०९
  २१८  २०६६  आषाढ  १८  ६  ४०८
  २१९  २०६६  आषाढ  १८  ५  ४०७
  २२०  २०६६  जेष्ठ  १८  ४  ४०६
  २२१  २०६६  जेष्ठ  १८  ३  ४०५
  २२२  २०६६  बैशाख  १८  २  ४०४
  २२३  २०६६  बैशाख  १८  १  ४०३
  २२४  २०६५  चैत्र  १७  २४  ४०२
  २२५  २०६५  चैत्र  १७  २३  ४०१
  २२६  २०६५  फाल्गुन  १७  २२  ४००
  २२७  २०६५  फाल्गुन  १७  २१  ३९९
  २२८  २०६५  माघ  १७  २०  ३९८
  २२९  २०६५  माघ  १७  १९  ३९७
  २३०  २०६५  पौष  १७  १८  ३९६
  २३१  २०६५  पौष  १७  १७  ३९५
  २३२  २०६५  मंसिर  १७  १६  ३९४
  २३३  २०६५  मंसिर  १७  १५  ३९३
  २३४  २०६५  कार्तिक  १७  १४  ३९२
  २३५  २०६५  कार्तिक  १७  १३  ३९१
  २३६  २०६५  आश्विन  १७  १२  ३९०
  २३७  २०६५  आश्विन  १७  ११  ३८९
  २३८  २०६५  भाद्र  १७  १०  ३८८
  २३९  २०६५  भाद्र  १७  ९  ३८७
  २४०  २०६५  श्रावण  १७  ८  ३८६
  २४१  २०६५  श्रावण  १७  ७  ३८५
  २४२  २०६५  आषाढ  १७  ६  ३८४
  २४३  २०६५  आषाढ  १७  ५  ३८३
  २४४  २०६५  जेष्ठ  १७  ४  ३८२
  २४५  २०६५  जेष्ठ  १७  ३  ३८१
  २४६  २०६५  बैशाख  १७  २  ३८०
  २४७  २०६५  बैशाख  १७  १  ३७९